logo simp

Historia Oddziału SIMP w Bydgoszczy

    W okresie międzywojennym w Bydgoszczy nie było żadnej jednostki organizacyjnej ani członków SIMP. Istniało natomiast w Bydgoszczy od 1921 roku Stowarzyszenie Techników Polskich, które działało do wybuchu II wojny światowej. Stowarzyszenie to z zarządem głównym w Warszawie działało na terenie całej Polski. Po II wojnie światowej pozostała w Bydgoszczy nieliczna grupa osób, ze Stowarzyszenia Techników Polskich (wśród mechaników Michał Czerski, Grzegorz Przybielski, Stanisław Zawadzki i kilku innych), podjęła starania o powołanie Oddziału SIMP w Bydgoszczy.
    Pierwsze zebranie organizacyjne Oddziału Pomorskiego SIMP odbyło się 20 maja 1946 roku. W zebraniu uczestniczyło 20 osób. Pierwszym prezesem Oddziału został wybrany Stanisław Zawadzki. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów odbywający się 28 czerwca 1946 roku w Warszawie zatwierdził działalność Oddziału Pomorskiego SIMP. Stąd przyjmuje się dzień 28 czerwca 1946 roku za datę powołania Oddziału SIMP w Bydgoszczy.

    W latach 1946 - 1950 praca w Oddziale koncentrowała się wokół następujących zagadnień:

  • rozszerzanie działalności odczytowej,
  • organizowanie w zakładach pracy bibliotek technicznych,
  • organizowanie wycieczek technicznych oraz życia towarzyskiego i kulturalnego.

    Szybki rozwój gospodarczy województwa sprawił, że zapotrzebowanie na kadrę techniczną rosło. Aby to zapotrzebowanie zaspokoić powstały w Bydgoszczy średnie szkoły techniczne, które promowały techników, a jesienią 1951 roku otwarła swoje podwoje Wieczorowa Szkoła Inżynierska, której celem było kształcenie kadry inżynierów. Rozwijające się gałęzie przemysłu, duża liczba zakładów przemysłowych, współpraca z wyższą uczelnią techniczną stwarzały dobre warunki dla działalności stowarzyszeń technicznych w tym dla SIMP. Działalność Oddziału SIMP umacniała się. Wprowadzono różne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry technicznej poprzez szeroki zakres szkoleń, konferencje naukowo - techniczne, seminaria, odczyty, publikacje, wystawy, wycieczki techniczne. Rozwinięto również usługi techniczne w zakresie ekspertyz, prac wdrożeniowych konstrukcyjnych i technologicznych itp.
    Przy Oddziale powołano dwie prężne agendy gospodarcze: Ośrodek Doskonalenia Kadr (ODK SIMP) oraz Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego (ZORPOT SIMP). Członkowie SIMP zdobywali tytuły zawodowe. Na przykład w 1984 roku w Oddziale było zarejestrowanych:

  • 87 wykładowców SIMP,
  • 236 rzeczoznawców SIMP i 16 dyplomowanych rzeczoznawców SIMP,
  • wielu tłumaczy technicznych oraz specjalistów zawodowych I i II stopnia.

    Działalność członków skupiała się w kołach zakładowych, sekcjach naukowo - technicznych, agendach, a także przy Zarządzie Oddziału. Jesteśmy przekonani, że SIMP wykorzystując potencjał twórczy swoich członków w zakresie konstrukcji, technologii, eksploatacji oraz w organizacji i zarządzaniu przyczyniło się do rozwoju przemysłu maszynowego w naszym mieście i województwie. Liczba członków SIMP począwszy od 20 osób w 1946 roku rosła, osiągając maksimum 2890 osób w 1979 roku. Liczba kół zakładowych - 67 była największa w 1975 roku, a liczba sekcji naukowo - technicznych - 13 w roku 1983. Od początku przemian gospodarczych w 1990 roku uwidacznia się gwałtowny spadek wszystkich danych liczbowych, przy czym najbardziej stabilną w ostatnich pięciu latach jest liczba sekcji naukowo - technicznych.
    W roku 2006 rozpoczęła się nowa czteroletnia kadencja władz w kołach, sekcjach naukowo - technicznych i w Oddziale. Przed nowymi zarządami tych jednostek stoją trudne lata dalszego przystosowania się do obecnych warunków gospodarczych w kraju. Ambicją, dążeniem i obowiązkiem Oddziału SIMP jest nadal wykorzystywanie intelektu swoich członków do rozwoju gospodarczego naszego regionu po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Działalnością całego Oddziału SIMP w tej kadencji kieruje nowy prezes Oddziału kol. dr inż. Bolesław Przybyliński.