Zarząd Oddziału Bydgoskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Bydgoszczy, postanowił ufundować w drodze konkursu nagrodę za najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym napisaną w roku akademickim 2017/2018 w krajowej wyższej szkole technicznej.

   Nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu wręczy Prezes Zarządu Oddziału Bydgoskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Bydgoszczy w czasie uroczystości obchodów Święta Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy oraz na podobnych uroczystościach w innych uczelniach technicznych.

   Proponowane do nagrodzenia prace dyplomowe spełniające wymogi załączonego do niniejszego pisma Regulaminu należy składać u Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Konkursowej OB SIMP w Bydgoszczy kol. Sylwestra BOROWSKIEGO (Instytut Automatyzacji i Transportu – Zakład Mechatroniki i Maszyn Roboczych: tel. 52 340-81-32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Termin zgłaszania proponowanych do nagrodzenia prac dyplomowych upływa w dniu 26 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia

logo simp

Sekcja Eksploatacji Maszyn

   Inicjatorem powołania Sekcji Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Technicznych, gdyż taka pierwotnie była nazwa Sekcji, był Kolega Andrzej Jazdon, inspirowany do tego działania przez twórcę naukowego ruchu eksploatacyjnego w Polsce, przedwcześnie zmarłego doc. Dr inż. Józefa Koniecznego. Zebranie inauguracyjne odbyło się w dniu 30 czerwca 1980 roku. Na zebraniu tym akces do Sekcji zgłosiły 32 osoby z Bydgoszczy i województwa bydgoskiego. Przewodniczącym Sekcji wybrany został Kolega Andrzej Jazdon, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie do 2002 roku. W kolejnej kadencji Prezesem Sekcji wybrano Kolegę Bolesława Przybylińskiego (2002 – 2006) a następnie kolegę Michała Styp-Rekowskiego (2006-2010).

Kolega Andrzej Jazdon
Prezes SEM w latach 1980 – 2002
Honorowy Prezes SEM

Kolega Bolesław Przybyliński
Prezes SEM w latach 2002 – 2006

Kolega Michał Styp-Rekowski
Prezes SEM w latach 2006 – 2010

   Obecnie, w kadencji 2010 – 2014, pracami Zarządu Sekcji kieruje Kolega Marek Macko.

W skład Zarządu wchodzą ponadto:
   Kolega Rafał Macek – wiceprezes,
   Kolega Stefan Lewandowski – sekretarz,
   Koleżanka Joanna Wilczarska - skarbnik,
   Kolega Bartosz Nowak – członek.

Komisja Rewizyjna działa w składzie:
   Kolega Andrzej Jazdon,
   Kolega Janusz Pilarski,
   Kolega Michał Styp-Rekowski.
   Prezesem Honorowym Sekcji jest Kolega Andrzej Jazdon.
   Sekcja Eksploatacji Maszyn liczy obecnie 50 członków.

Kolega Marek Macko
Prezes SEM w bieżącej kadencji

Kolega Rafał Macek
Wiceprezes SEM w bieżącej kadencji

Kolega Stefan Lewandowski
Sekretarz SEM w bieżącej kadencji

Koleżanka Joanna Wilczarska
Skarbnik SEM w bieżącej kadencji

Kolega Bartosz Nowak
Członek Zarządu SEM w bieżącej kadencji

    Podstawowym celem działalności Sekcji jest integrowanie inżynierów i techników, którzy zajmują się w pracy różnymi zagadnieniami z zakresu eksploatacji maszyn. Kolejnym zadaniem jest szerzenie wśród członków naukowej myśli eksploatacyjnej. Nie mniej istotnym celem jest tworzenie koleżeńskiej atmosfery i klimatu sprzyjającego nieskrępowanej wymianie poglądów, dzielenie się doświadczeniami oraz udzielanie sobie wzajemnej rady i pomocy.
    Formy działalności są bardzo różnorodne, począwszy od kwartalnych zebrań naukowo-technicznych, wycieczek technicznych, pokazów i szkoleń, kończąc na organizowaniu krajowych i regionalnych konferencji naukowo-technicznych, sympozjów i seminariów. Najbardziej znaczącymi imprezami, jakie organizuje Sekcja są krajowe konferencje naukowo-techniczne „REGENERACJA”, które odbywają się cyklicznie od 1981 roku.
    Dzięki zaangażowaniu i pracy wielu Kolegów Sekcja prowadziła zawsze bardzo aktywną i znaczącą dla regionu kujawsko-pomorskiego działalność. Działalność ta była wielokrotnie wyróżniana przez Zarząd Oddziału SIMP w Bydgoszczy, a w roku 1994 Sekcja Eksploatacji Maszyn została odznaczona przez Zarząd Główny „Zbiorową Honorową Odznaką SIMP” za zasługi w działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia.

yes.png

logo simp

Koło Zakładowe SIMP przy Fabryce Obrabiarek do Drewna

Z żałobnej karty

    W dniu 19 października 2012 roku zmarł Kolega Lech MIASTOWSKI. Urodził się 16 listopada 1931 roku w Piastowie k/Warszawy. Posiadał tytuł inżyniera mechanika. Studia ukończył na Politechnice Gdańskiej w 1955 roku.
   Pracę rozpoczął jako technolog w Fabryce Obrabiarek do Drewna w Bydgoszczy. Firmie tej poświęcił całe swoje życie zawodowe, zajmując kolejno następujące stanowiska: technolog, kierownik sekcji technologicznej (1955-1960), główny technolog (1960-1967), główny konstruktor (1967-1992), specjalista ds. marketingu (1992-1994) po przejściu na emeryturę. Największe sukcesy zawodowe osiągnął na stanowisku głównego konstruktora.
   Poza pracą zawodową jego pasją była turystyka zagraniczna, filmowanie i majsterkowanie.   Zajmował się również techniczno-zawodową działalnością publicystyczną. Swoimi opracowaniami w tym zakresie bardzo chętnie dzielił się na zebraniach z członkami swojego Koła i innych Kół SIMP.
   Do SIMP wstąpił w 1956 roku. Od tego czasu przez cały okres należał do Koła Zakładowego SIMP przy Fabryce Obrabiarek do Drewna w Bydgoszczy. W latach 1956-1975  był szeregowym członkiem  Koła, a od roku 1975 jego przewodniczącym. W 1965 roku został rzeczoznawcą SIMP, a w 1989 uzyskał specjalizację zawodową NOT I stopnia. W ramach swej działalności publicystycznej opracował dla Zarządu Głównego SIMP „Prognozę rozwoju maszyn i urządzeń dla przemysły drzewnego i meblarskiego”.
   Za swoje zasługi zawodowe i społeczne otrzymał następujące odznaczenia i nagrody: Srebrny Krzyż Zasługi (1964), Złoty Krzyż Zasługi (1975), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983), Odznaka „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego” (1978), Odznaka „Zasłużony Pracownik FOD” (1978), Srebrna Honorowa Odznaka SIMP (1976), Złota Honorowa Odznaka SIMP (1986), Złota Honorowa Odznaka NOT (1993), Odznaka im. Henryka Mierzejewskiego (2004), Dyplom i Medal 60-lecia Oddziału SIMP w Bydgoszczy (2006), wojewódzkie Nagrody NOT (1973, 1979, 1984, 1987), tytuł Mistrza Techniki  woj. Bydgoskiego (1984).
   Pogrzeb, wśród licznie zebranych osób, odbył się w dniu 24 października 2012 roku na cmentarzu parafialnym przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy.
   Rodzinie Zmarłego Kolegi serdeczne wyrazy współczucia składa Zarząd Oddziału SIMP i Koło Zakładowe SIMP przy FOD.

Sekretarz Koła SIMP przy FOD Bydgoszcz
Stanisław Spibida

60 LAT KOŁA ZAKŁADOWEGO SIMP

przy FABRYCE OBRABIAREK DO DREWNA w BYDGOSZCZY (1947 – 2007)

    W końcu 1946 roku, z inicjatywy małej garstki entuzjastów techniki, rozpoczęto organizacyjną działalność przygotowawczą do założenia Koła Zakładowego SIMP przy Fabryce Obrabiarek do Drewna w Bydgoszczy. Powołanie Koła nastąpiło 24 listopada 1947 roku na Walnym Zgromadzeniu Oddziału i tę datę przyjmuje się za początek istnienia Koła Zakładowego przy FOD. Okres 60 – letniej działalności Koła, w dużym stopniu stanowił odzwierciedlenie sytuacji w kraju i zakładzie. Jak już wspomniano działalność tę zapoczątkowała garstka entuzjastów do których należeli koledzy: Józef Czermak, Tadeusz Fabiszak, Zbigniew Fiołka, Jan Gackowski, Aleksy Gonia, Jan Maniewski, Wilhelm Kamiński, Leon Maniewski i Jerzy Snarski. Wszyscy oni to byli długoletni pracownicy FOD i oczywiście aktywni członkowie SIMP.
    W początkowym okresie działalność Koła, liczebnie skromnego, koncentrowała się głównie na współdziałaniu z Oddziałem Wojewódzkim SIMP, poprzez desygnowanie swych członków do jego władz, gdzie tworzyli podwaliny naszego Stowarzyszenia w województwie. W miarę upływu czasu Koło rozszerzało zakres swojej działalności ,powiększało swoje szeregi oraz swój społeczny dorobek. Dzisiaj podsumowując 60 – lecie działalności, trudno wyrazić ten dorobek w liczbach, gdyż mogą one ilustrować pewne jego wycinki. Podstawowe osiągnięcia Koła mieszczą się bowiem w kategoriach niewymiernych liczbowo, a przejawiały się one przede wszystkim w:

 • kształtowaniu aktywnej postawy kadry technicznej,
 • stwarzaniu klimatu do twórczej pracy inżynierów i techników,
 • doskonaleniu kryteriów oceny ich działalności oraz poprawy warunków ich pracy.

    Bogata w swych formach działalność Koła zawsze spotykała się z dużym zrozumieniem i uznaniem kolejnych  kierownictw Fabryki i prowadzona była przy ścisłej współpracy z prężnie działającym ówcześnie przez wiele lat Klubem Techniki i Racjonalizacji, koncentrując się przede wszystkim na:

 • pełnieniu roli konsultanta i opiniodawcy wielu problemów nurtujących zakład, a między innymi programów i planów jego rozwoju,
 • czynnym udziale w rozwoju technicznym i organizacyjnym przedsiębiorstwa oraz międzynarodowej współpracy techniczno – gospodarczej,
 • sprawowaniu opieki nad Klubem Techniki i Racjonalizacji, stażystami i biblioteką techniczną,
 • inicjowaniu i czynnym udziale w szkoleniu pracowników przedsiębiorstwa oraz użytkowników wyprodukowanych przez zakład obrabiarek i urządzeń, w kraju i zagranicą,
 • organizowaniu, tematycznie związanych z problematyką zakładową: odczytów, konferencji, narad, filmów, wycieczek technicznych, konkursów, wystaw itp.
 • udziale w pracach samorządu zakładowego,
 • organizowaniu opieki socjalnej i pomocy koleżeńskiej,
 • rozwijaniu życia towarzyskiego oraz podnoszeniu kultury i etyki zawodowej swoich członków.

    Przedstawione powyżej, w zarysie osiągnięcia Koła mogły być uzyskane dzięki zaangażowaniu i społecznemu oddaniu pracy stowarzyszeniowej koleżanek i kolegów z kolejnych zarządów minionych i obecnej kadencji przy czynnym poparciu członków Koła .Nie sposób wymienić wszystkich, dlatego ograniczę się tylko do przewodniczących Zarządu Koła. Pierwszym był kol. Zbigniew Fiołka, a następni w kolejności to: Aleksy Gonia, Jan Skorzewski, Jan Gackowski, Michał Chudoba, Mieczysław Onacki, Edmund Szymanowski, Zenon Stasiński, Kazimierz Przybylski, Czesław Wieczorek, Józef Zawadzki oraz obecny Prezes Lech Miastowski pełniący tę funkcję od ponad 30 lat. Obecny skład Zarządu, działający od 14 marca 2006roku, to: kol. Małgorzata Tubisz, Aleksander Granatowicz, Stanisław Spibida, Edward Rassmus, Czesław Smykowski i Piotr Zieliński. Przy czym należy zaznaczyć, że koledzy Edward Rassmus i Czesław Smykowski są w Zarządzie od kilku kadencji, a działalność Sekretarza kol. Stanisława Spibidy ginie w mroku historii.
    Podkreślić należy, że w każdej kadencji w składzie Zarządu Oddziału SIMP i jego organów byli i są członkowie naszego Koła. Obecnie są to kol. Piotr Zieliński i kol. Stanisław Nowicki, który od wielu lat jest Dyrektorem Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP – agendy zasilającej budżet Zarządu Oddziału. Największe osiągnięcia i sukcesy Koła, których apogeum nastąpiło w latach 70 – tych, były doceniane przez władze Stowarzyszenia. I tak: Koło decyzją Zarządu  Oddziału w latach 1972 i 1975 zdobyło na własność „Proporzec” za zajęcie I miejsca dla najlepszego Koła w województwie. Należy podkreślić, że tych kół w 1975 roku było 67, a kryteria konkursowe, dla zdobycia „Proporca” na własność, wymagały zajmowania I miejsca przez kolejne 3 lata. Jednak najbardziej cenione wyróżnienie to: Honorowa Odznaka SIMP nadana Kołu przez Zarząd Główny SIMP w 1975 roku.
    Z dużym naciskiem należy zaakcentować ścisłą i wieloletnią współpracę Koła Zakładowego oraz naszego przedsiębiorstwa z ówczesną WSI  i późniejszą Akademią Techniczno – Rolniczą w Bydgoszczy. Byliśmy przy jej narodzinach w dniu 17 września 1951 roku, a wcześniej orędownikami jej utworzenia. Zresztą ta, dzisiaj 56 – letnia dostojna Alma Mater, odpłaciła i odpłaca to nam sowicie. Doliczyliśmy się ponad 30 pracowników FOD, którzy uzyskali dyplom tej Uczelni. W latach 1957, 1969 i 1978 wspólnie z tą uczelnią i Sekcją Obrabiarek i Narzędzi SIMP organizowaliśmy konferencje naukowo – techniczne o zasięgu ogólnopolskim. Należy wspomnieć również o kilku pracach naukowo – badawczych prowadzonych przez Uczelnię dla FOD i licznych referatach wygłaszanych przez pracowników naukowych Uczelni na zebraniach Koła Zakładowego.
    Z tego 60 – letniego okresu działalności Koła Zakładowego SIMP przy FOD należy wyróżnić za szczególną aktywność następujących kolegów, którzy tworzyli ten obraz historii Koła i są z nami dzisiaj, jak i tych którzy odeszli od nas na zawsze. Są to: Zbigniew Fiołka (ś.p.), Aleksy Gonia (ś.p.), Tadeusz Fabiszak(ś.p.), Wilhelm Kamiński(ś.p.), Leon Maniewski((ś.p.), Zdzisław Kokoszewski(ś,p,) Stanisław Nowicki, Mieczysław Onacki, Józef Zawadzki, Stanisław Spibida, Eligiusz Połom,  Henryk Stecker, Czesław Smykowski, Tadeusz Dworznik, Jerzy Draim, Edward Rassmus, Zbigniew Pokorski , Zygmunt Wróblewski i Lech Miastowski.
    Do najstarszych obecnie stażem członków Koła należą koledzy: Zygmunt Wróblewski – 56 lat i 4 miesiące członkowstwa, Jerzy Draim, Stanisław Nowicki i Tadeusz Dworznik – ponad 55lat Reszta to „młodzież”, poniżej 55 lat stażu.
    Nie sposób wyliczyć wyróżnień i nagród jakie otrzymali członkowie Koła w ciągu 60 lat działalności, dlatego ograniczę się do okresu dwóch ostatnich kadencji: Medal Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymał kol. Stanisław Nowicki; Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy – kol.Zbigniew Fiołka; Odznakę im.Henryka Mierzejewskiego koledzy Stanisław Nowicki i Lech Miastowski; Złote i Srebrne Honorowe Odznaki SIMP – 22 członków Koła: Medal 60 – lecia Oddzału SIMP w Bydgoszczy – 2 członków Koła oraz Fabryka Obrabiarek do Drewna za wieloletnią owocną współpracę i nieustanne wsparcie we wszelkich działaniach przyczyniających się do rozwoju stowarzyszenia w naszym regionie.
    Osiągnięcia 60 – letniej działalności Koła na pewno zostaną właściwie docenione, a grono odznaczonych i wyróżnionych członków powiększy się na uroczystym zebraniu z okazji tego Jubileuszu które odbędzie się w drugiej połowie grudnia b.r.
    Z tej okazji w imieniu Zarządu Koła składam serdeczne podziękowania wszystkim Koleżankom i Kolegom byłym i obecnym członkom Koła, osobom, organizacjom i instytucjom, które wspierały i motywowały naszą działalność w ciągu tych 60 lat. Szczególne podziękowania kieruję do Zarządu Oddziału SIMP w Bydgoszczy a przede wszystkim do kolejnych dyrekcji FOD w ostatnich latach na czele z kol. Kazimierzem Wojakiem, kol. Andrzejem Jeziorskim oraz obecnym Prezesem kol. Aleksandrem Granatowiczem, dzięki którym działalność Kola może odbywać się przy Fabryce Obrabiarek do Drewna w Bydgoszczy.

Bydgoszcz, listopad 2007r.

Prezes Koła Zakładowego przy FOD
Lech MIASTOWSKI

logo simp

REFLEKSJE JUBILEUSZOWE

    W 2006 roku minęła 30. rocznica powstania i nieprzerwanej działalności Koła Seniorów SIMP w Bydgoszczy. Każdy jubileusz stwarza okazję do refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Koło Seniorów jest cząstką organizacyjną SIMP, a zatem niniejsze rozważania obejmą całe Stowarzyszenie. Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP) powstało w 1926 roku przyjmując, że dewizą Stowarzyszenia będzie wytężona praca na polu techniki i wytwórczości mająca na celu wyzyskanie bogactw przyrody ku zapewnieniu największego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Przyjęto również, że Stowarzyszenie będzie miało na celu:

 • współpracę inżynierów mechaników:
  • w dziedzinie naukowej i zawodowej jak również społeczno-gospodarczej,
  • z instytucjami rządowymi i samorządowymi,
  • ze stowarzyszeniami pokrewnymi z SIMP, krajowymi i zagranicznymi,
 • podniesienie wydajności pracy i wytwórczości, a przez to potanienie i udostępnienie wyrobów przemysłowych najszerszym warstwom społecznym,
 • krzewienie wiedzy zawodowej,
 • dbałość o czystość moralną w wykonywaniu zawodu inżyniera mechanika,
 • obronę interesów zawodowych członków.

    Całość spraw związanych z organizacją i działalnością Stowarzyszenia obejmował opracowany i przyjęty statut SIMP (1926 r.). Do współpracy miedzy stowarzyszeniami technicznymi, czynnikami państwowymi, samorządowymi i społecznymi oraz reprezentowania ich interesów wobec władz państwowych i samorządowych, powołano w 1935 roku Naczelną Organizację Inżynierów Rzeczypospolitej Polskiej (NOI).
    Polska, po 123 latach zaborów i zniszczeniach w czasie I wojny światowej, wymagała wielkiego zrywu gospodarczego i przemysłowego, rozwoju nauki i techniki. Inżynierowie mechanicy, również poprzez SIMP dołączyli do tej zaszczytnej pracy. W miarę przyrostu członków powoływano w terenie, na uczelniach i w zakładach przemysłowych, oddziały i koła SIMP. Działalność kierowano szczególnie na krzewienie wiedzy technicznej. Wyróżniającą się formą działalności były coroczne organizowane zjazdy oraz udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, na których wygłaszano wiele odczytów z zakresu najnowszych osiągnięć nauki i techniki.
    Okres międzywojenny był trudny dla SIMP, trwał zaledwie 13 lat tj. od 1926 do 1939 roku. W roku 1929 zmarł pierwszy prezes Henryk Mierzejewski mając zaledwie 49 lat – wybitny przywódca SIMP. Stowarzyszenie poniosło niepowetowaną stratę. Przemysł ogarnął głęboki, pięcioletni (1929-1934), kryzys gospodarczy. Upadło wiele zakładów przemysłowych, zwiększyło się bezrobocie, działalność SIMP znacznie osłabła. Ożywienie w gospodarce i w SIMP uwidoczniło się dopiero w 1935 roku. O rozwoju SIMP w tym okresie, świadczy między innymi przyrost członków od 37 w chwili założenia SIMP w 1926 roku, 766 w 1935 roku do 1299 osób w czerwcu 1939 roku.
    Wybuch II wojny światowej spowodował omal siedmioletnią przerwę w działalności SIMP.
    Po wojnie SIMP odrodziło się w 1946 roku. W tymże roku został także powołany Oddział Wojewódzki SIMP w Bydgoszczy. Zaistniały inne uwarunkowania polityczne. Zmiany w statucie SIMP, w tym włączenie techników do Stowarzyszenia nie zmieniły głównego kierunku działań na rzecz rozwoju techniki. Z szybkim rozwojem przemysłu rosła kondycja SIMP i innych stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT.
    W latach siedemdziesiątych SIMP osiągnęło maksymalną liczbę członków - sto tysięcy. Oddział SIMP w Bydgoszczy w tym okresie działał także bardzo prężnie. W wielu zakładach przemysłowych i instytucjach, w tym w naszej bydgoskiej wyższej uczelni technicznej, działały koła zakładowe SIMP i sekcje naukowo-techniczne przyczyniając się do rozwoju nauki i techniki. Maksymalnie bydgoski Oddział liczył 2890 członków (1979 r.) skupionych w 67 kołach zakładowych (1975 r.) i 13 sekcjach naukowo - technicznych (1983 r.) z siedzibą przy Oddziale.
     Od początku przemian gospodarczych w kraju, tj. od 1989 roku, w Stowarzyszeniu wystąpił bardzo poważny regres. Regres ten objawił się spadkiem liczby członków i kół zakładowych, a także słabnącą działalnością merytoryczną. Przedstawione niżej liczby na koniec 2005 roku obrazują obecny stan:

 

 •  ogólna liczba członków SIMP w skali kraju wynosiła około 10 tysięcy osób,
 •  Oddział SIMP w Bydgoszczy liczył 435 członków skupionych w 7 kołach zakładowych i 7 sekcjach naukowo-technicznych.

    W ostatnich latach regres w SIMP słabnie, spadki roczne liczby członków są wyraźnie mniejsze  ale  nie odnotowuje się ogólnego wzrostu i ożywienia. Analiza działalności SIMP od początku istnienia do lat bieżących wskazuje, że kondycja SIMP jest nieodłącznie związana z kondycją przemysłu. Upadek przemysłu powoduje regres w Stowarzyszeniu i odwrotnie rozwój przemysłu sprzyja rozwojowi działalności Stowarzyszenia.
    Jak na opisanym tle całego Stowarzyszenia i bydgoskiego Oddziału SIMP przedstawia się nasze Koło Seniorów?, w jakich okolicznościach powstało?, jaka jest jego działalność? i jaka czeka nas przyszłość?
    Członków Stowarzyszenia można podzielić na trzy grupy wiekowe:

 • grupa I - młodzi, po studiach w wieku do 40 lat,
 • grupa II - w wieku średnim, od 41 do 65 lat,
 • grupa III - seniorzy, powyżej 65 roku życia.

    Każda z tych grup posiada swoiste znaczenia. Np. młodzi są zawsze konieczni, a w dzisiejszym czasach szczególnie, aby nie dopuszczać do luki pokoleniowej. Na  członkach w wieku średnim spoczywa główna odpowiedzialność za działalność. Seniorzy swoim doświadczeniem winni aktywnie wspomagać młodszych.
    W latach międzywojennych i w początkowych latach po II wojnie światowej, liczba seniorów była bardzo mała, pojedyncze osoby, w niektórych kołach zakładowych. W statutach SIMP w tamtych latach o seniorach nie było mowy.  Większa liczba seniorów pojawiła się dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych. Część członków po przejściu na emeryturę rezygnowała z przynależności do SIMP, część deklarowała wolę pozostania w szeregach Stowarzyszenia. Sprawa seniorów została uregulowana w skali kraju przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT). NOT zorganizowała dwa ogólnopolskie spotkania seniorów, 1-sze w 1969 roku w Bydgoszczy, 2-gie w 1974 roku w Gdańsku. Po 2-gim spotkaniu, NOT wydała zalecenie, aby stowarzyszenia naukowo-techniczne organizowały koła seniorów w swoich strukturach organizacyjnych.
    Nasze Koło Seniorów powstało w 1976 roku jako jedno z pierwszych w kraju. Grupa założycielska liczyła około 30 osób. Wielu z tej grupy swoją postawą, zaangażowaniem w pracy społecznej wyróżniło się dając przykład młodszym, wielu także posiadało zasługi na rzecz rozwoju przemysłu. Zasłużonym dla seniorów w skali kraju, z grupy założycielskiej był miedzy innymi inż. Grzegorz Przybielski, członek honorowy SIMP, który razem z dr. inż. Franciszkiem Tatarą z Poznania opracowali formy działania kół seniorów i w porozumieniu z Zarządem Głównym SIMP byli inicjatorami i pomagali w organizowaniu kół seniorów w oddziałach wojewódzkich SIMP. Grupa założycielska liczy coraz mniej osób. Odchodzą na zawsze. Wszystkim okazywano szacunek i poważanie. Ci ostatni osiągnęli sędziwy wiek:

 • Antoni Mika lat 91 (zm. 2000 r.),
 • Zbigniew Fiołka lat 97 (zm. 2005 r.),
 • Bolesław Bończyk lat 93 (zm. 2006 r.).

    Żyje już tylko jeden – inż. Leon Zajączkowski, lat 93, zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia i przemysłu poligraficznego na Pomorzu. Wieloletni dyrektor drukarni w Bydgoszczy, członek SIMP od 1954 roku, współzałożyciel i pierwszy prezes Sekcji Poligrafów w Bydgoszczy, wiceprzewodniczący w pierwszym zarządzie naszego Koła Seniorów.
    Z analizy 30-letniej działalności naszego Koła Seniorów nasuwają się spostrzeżenia:

 • Duży potencjał naukowo-techniczny, organizacyjny, doświadczeń zawodowych i stowarzyszeniowych członków Koła Seniorów, a także zapał i wola działalności na rzecz rozwoju SIMP. Już pierwszy Zarząd Koła opracował formy, sposoby działalności, dostosowane do możliwości seniorów i z nieznacznymi uzupełnieniami były realizowane przez następców do dziś. Przestrzegano terminów comiesięcznych posiedzeń Zarządu Koła i kwartalnych zebrań wszystkich członków Koła. Na tych zebraniach był wygłaszany przeważnie jeden odczyt. Docenianą forma działania był udział członków w organizowanych wycieczkach miejscowych, krajowych i zagranicznych.
 • Liczny udział członków Koła w pracach Zarządu Oddziału SIMP i jego komisjach problemowych, a także w komisjach i innych gremiach Zarządu Głównego SIMP.

    Szczególna uwaga kolejnych zarządów koła na szanowanie członków poprzez różne formy jak:

- wręczanie dyplomów uznania i listów gratulacyjnych za prace na rzecz rozwoju SIMP od Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego SIMP - jubilatom, starszym seniorom, członkom legitymującym się wieloletnim stażem przynależności do SIMP,

-  wręczanie odznak SIMP i NOT,

-  wręczanie medali i innych wyróżnień nadanych przez Prezydenta Miasta i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

 

 • Za największe osiągnięcie można przyjąć aktywność seniorów naszego Oddziału w okresie regresu tj. w latach 1989 - 2006 – w przetrwaniu Oddziału.
 • Utrzymanie na przestrzeni 30-letniej działalności, średniej rocznej liczby członków Koła Seniorów na poziomie 50 osób.
 • Wydanie w formie książkowej o objętości około 80 stron, opracowania pt. „XXX-lecie Koła Seniorów przy Oddziale SIMP w Bydgoszczy 1976 - 2006”.

linia

 TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

    W naszym Oddziale SIMP, od początku bieżącej kadencji 2006 - 2010, władze z wyboru przejęli członkowie młodzi i w wieku średnim. Bardzo to pozytywny objaw. Składamy nowemu Zarządowi Oddziału SIMP szczere życzenia osiągania sukcesów w realizacji zaszczytnych celów SIMP. Także w skład Zarządu Koła weszli młodsi seniorzy. Nowa kadencja rozpoczyna się w nadal trudnym okresie. Bardzo mocno odczuwana jest zależność finansowa, która może decydować o dalszym istnieniu naszego Oddziału.
    Oddział posiada dwa główne źródła finansowania:

 • wpływy ze składek członkowskich,
 • wpływy z działalności gospodarczej.

    Wydatki przekraczają bieżące wpływy, Oddział nie posiada płynności finansowej. Skrupulatnie analizowane są wszystkie wydatki, a znaczna część pracy administracyjnej wykonywana jest społecznie. Z wpływów ze składek członkowskich Oddział nie utrzyma się. Występuje, zatem pilna konieczność dynamicznego rozwoju działalności agend gospodarczych. Koło Seniorów odczuwa trudności finansowe np. przy wynajmie sal na zebrania ogólne w Bydgoskim Domu Technika. Uroczystość jubileuszowa nie jest okazją do rozpatrywania szczegółów. Należałoby na roboczo przeanalizować zasygnalizowane uwarunkowania i podjąć perspektywiczne działania.

Tekst opracował
Kazimierz ZAWIŚLAK

linia

 Relacje z zebrań Koła Seniorów przy Oddziale SIMP w Bydgoszczy odbytych w roku 2007

 1. W dniu 27 lutego 2007 roku, w sali kawiarnianej Bydgoskiego Domu Technika przy ul. Rumińskiego 6 odbyło się uroczyste zebranie ogólne Koła Seniorów poświęcone „XXX-leciu jego powołania przy Oddziale SIMP w Bydgoszczy 1976-2006”. Obradom przewodniczył prezes Koła Seniorów kol. Franciszek Kołodziejczyk. W uroczystym zebraniu uczestniczyli członkowie Koła Seniorów oraz liczne grono zaproszonych gości tj. władz terenowych i stowarzyszeniowych – łącznie 39 osób. Opis tej uroczystości jest obszernie zrelacjonowany w „Biuletynie-Kwartalniku” Oddziału SIMP w Bydgoszczy Nr 1 (94) 2007r.
 2. W dniu 22 maja 2007 roku, w sali kawiarnianej Bydgoskiego Domu Technika przy ul. Rumińskiego 6 odbyło się drugie zebranie ogólne Koła Seniorów poświęcone bieżącym sprawom naszej społeczności z odczytem. Obradom przewodniczył prezes Koła Seniorów kol. Franciszek Kołodziejczyk. W zebraniu udział brało 19 członków Koła. W czasie zebrania wykład wygłosił mgr inż. Klaudiusz Thielemann pt.: „Prawo energetyczne w zastosowaniu gospodarstw domowych”. Po wygłoszonym wykładzie zgłoszono pytania związane z wykładem. Odpowiedzi oraz wyjaśnień na zadane pytania udzielał wykładowca. W dalszej części zebrania prezes Koła złożył krótkie sprawozdanie:
  • z działalności Koła za rok 2006,
  • z odbytego zebrania ogólnego Komisji Seniorów ZGSIMP w Warszawie, w dniu 23 kwietnia 2007r., dotyczyło ono działalności wszystkich Kół Seniorów SIMP w Polsce w roku 2006. W zebraniu tym z Bydgoszczy brał udział prezes Koła Seniorów Franciszek Kołodziejczyk.

     Na zebrani omówiono również sprawę zorganizowania wycieczki miejscowej dla członków Koła oraz członków Klubu Seniora NOT. Termin wycieczki ustalono na koniec miesiąca września 2007r. Poruszono także sprawę naboru nowych członków do Koła oraz terminowego opłacania składek członkowskich za rok 2007.

 3. W dniu 15 września 2007 roku, w sali kawiarnianej Bydgoskiego Domu Technika przy ul. Rumińskiego 6 odbyło się trzecie zebranie ogólne Koła Seniorów poświęcone sprawom dotyczącym działalności Koła połączone z odczytem. Obradom przewodniczył prezes Koła Seniorów kol. Franciszek Kołodziejczyk. W zebraniu udział brało 25 członków Koła. W czasie zebrania wykład wygłosił inż. Czesław Marciniak pt.: ”Ocena bezpieczeństwa maszyn w świetle przepisów Unii Europejskiej”. W dyskusji postawiono wiele pytań z Sali, na które wyjaśnień udzielił wykładowca. Podczas zebrania prezes poinformował kolegów, że wycieczka miejscowa organizowana przez Koło Seniorów odbędzie się 27 września 2007roku do muzeum farmacji w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 5 z udziałem w niej również członków Koła Seniora NOT. Poinformowano także uczestników zebrania, że Klub Seniora NOT w Bydgoszczy podjął starania zorganizowania wycieczki zamiejscowej do japońskiej firmy „SHARP” w Łysomicach koło Torunia, a chętni członkowie naszego koła będą mogli w niej uczestniczyć. W tym celu spisano wszystkich zainteresowanych udziałem w tej wycieczce. Poinformowano również zebranych, że chęć wstąpienia do naszego Koła wyraziło pięciu nowych kolegów. Przypomniano kolegom o obowiązku zapłacenia składek członkowskich za rok 2007 najpóźniej do 15 grudnia.
 4. W dniu 27 listopada 2007 roku, w sali kawiarnianej Bydgoskiego Domu Technika przy ul. Rumińskiego 6 odbyło się czwarte i ostatnie w mijającym roku - uroczyste zebranie ogólne Koła Seniorów SIMP. W zebraniu jako zaproszony gość uczestniczył prezes Oddziału SIMP w Bydgoszczy kol. dr inż. Bolesław Przybyliński, prezes honorowy Oddziału SIMP, honorowy członek SIMP kol. mgr inż. Edmund Łent oraz honorowy prezes Koła Seniorów, honorowy członek SIMP kol. mgr inż. Kazimierz Zawiślak, a także liczne grono członków Koła.
      Zebranie zagaił i przewodniczył mu prezes Koła Seniorów SIMP, kol. Franciszek Kołodziejczyk, otwierając uroczystość w serdecznych słowach powitał gości zebrania oraz przybyłych członków Koła. W czasie zebrania wielu kolegów seniorów zostało uhonorowanych odznaczeniami stowarzyszeniowymi i wyróżnieniami przez Zarząd Główny SIMP i Zarząd Oddziału SIMP w Bydgoszczy. Jubilaci naszego Koła kończący w roku 2007 – 70, 75 i 80 lat życia zostali przez Zarząd Oddziału SIMP uhonorowani listami gratulacyjnymi, wśród których uhonorowano kolegów:
  • Rotter Julian, lat 70,
  • Marciniak Henryk, lat 75,
  • Czaja Tadeusz, lat 80,
  • Kocoń Edward, lat 80,
  • Łent Edmund, lat 80,
  • Porada Zygmunt, lat 80,
  • Zieniewicz Marian, lat 80.

Odznaczenia i wyróżnienia

Dyplom Zarządu Głównego SIMP

 • Baturo Piotr – Dyplom za 50-letnią działalność w SIMP, nadany 20.11.2007,
 • Obryk Józef – Dyplom za 50-letnią działalność w SIMP, nadany 20.11.2007.

Odznaki SIMP

 • Burchardt Leszek – Brązowa Honorowa odznaka SIMP, nadana 20.10.2007,
 • Marciniak Henryk – Srebrna Honorowa odznaka SIMP, nadana 20.10.2007,
 • Ryński Jan – Srebrna Honorowa odznaka SIMP, nadana 20.10.2007,
 • Rotter Julian – Złota Honorowa odznaka SIMP, nadana 20.10.2007.

Godność zasłużonego seniora SIMP

 • Armknecht Bolesław – nadana 20.10.2007, Nr 631.

    Listy gratulacyjne, dyplomy i odznaki wyżej wymienionym kolegom wręczyli uroczyście: prezes Oddziału SIMP w Bydgoszczy i wiceprzewodniczący Komisji Zarządu Głównego SIMP ds. odznak i wyróżnień kol. Kazimierz Zawiślak. W imieniu wszystkich uhonorowanych przez ZGSIMP i Oddział podziękował kol. Edmund Łent. Przemówienie okolicznościowe w czasie zebrania wygłosił prezes Oddziału wyrażając uznanie dla działalności na rzecz rozwoju Koła Seniorów oraz złożył życzenia wszystkim uhonorowanym. Kolega Edward Kocoń wygłosił odczyt pt.: „Wspomnienia z niemieckiej okupacji 1939-1945”. Kol. Edmund Łent wygłosił odczyt pt.: „Życiorys własny w aspekcie osiągnięć narodowych”. Prezes Koła złożył wszystkim wyróżnionym gratulacje, a także poinformował, że 19 grudnia 2007 roku w sali kawiarnianej BDT NOT odbędzie się wspólne zebranie opłatkowe Koła Seniora NOT oraz Koła Seniorów SIMP. W uroczystym zebraniu brało udział 31 osób. Prezes Koła Seniorów SIMP kończąc uroczyste zebranie podziękował w serdecznych słowach za udział w nim prezesowi Oddziału SIMP i wszystkim członkom, składając jednocześnie najlepsze życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego roku 2008.

Tekst opracował
Franciszek KOŁODZIEJCZYK

linia

Z żałobnej karty

    W dniu 2 października 2007 roku zmarł Kolega Leon ZAJĄCZKOWSKI. Urodził się 24 czerwca 1913 roku. Dyplom inżyniera w specjalności poligraf uzyskał na Politechnice Wrocławskiej w 1957 roku. Ponad 20 lat pracował w Poznaniu, głównie w zawodzie drukarza. Przed drugą wojną światową zatrudniony był na Uniwersytecie Poznańskim jako drukarz (1929-38.
    W latach okupacji pracował w firmie Tiefbauamt jako robotnik (1939-40), w firmie Grafhische Wärkstätte jako drukarz (1941-43) oraz w Fabryce Zbrojeniowej w charakterze robotnika (1943-45). Po wojnie, również w Poznaniu pracował w Drukarni „Kupca” jako drukarz (1945-50). W uznaniu wysokich kwalifikacji w zawodzie drukarza otrzymał od władz państwowych, w roku 1950, zadanie zorganizowania drukarni w Katowicach, Gdańsku, Grudziądzu i w Bydgoszczy, gdzie kolejno oddawał do użytku uruchamiane drukarnie RSW „Prasa”. W zakładach tych pracował na stanowisku dyrektora, do 1980 roku. Na stały pobyt zamieszkał w Bydgoszczy. Na emeryturę przeszedł 1 sierpnia 1980 roku.
    Do SIMP wstąpił 1 stycznia 1954 roku, przynależał do Koła Zakładowego SIMP przy RSW „Prasa” w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 13. W uznaniu zasług na rzecz rozwoju SIMP został na Walnym Zgromadzeniu, wybrany do Zarządu Oddziału. Powierzono mu funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego SIMP w Bydgoszczy w latach 1960-64. Swoją aktywną działalnością wyróżniał się także w środowisku poligrafów. Był współzałożycielem naukowo-technicznej Sekcji Poligrafów przy Oddziale SIMP w Bydgoszczy, a w latach 1969-71 pełnił funkcję przewodniczącego tejże Sekcji.
    Był zaangażowany w powołaniu Koła Seniorów SIMP w Bydgoszczy. Wchodził w skład 30-sto osobowej grupy założycielskiej Koła Seniorów w 1976 roku. Funkcję wiceprezesa Zarządu Koła pełnił przez cztery kolejne kadencje (1976-89). Z Zarządem Koła był związany nadal do końca swojego życia - w ostatnich latach współpracował z Zarządem jako stały doradca, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym i stowarzyszeniowym. Jego opinie, wskazówki, uwagi były przez Zarząd Koła akceptowane bez zastrzeżeń. Był człowiekiem kulturalnym, a Jego działania oparte były na zasadach etyki osobistej i zawodowej. Kolega inż. Leon Zajączkowski odszedł jako ostatni z 30-sto osobowej grupy, która założyła nasze Koło Seniorów. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej był uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami, między innymi otrzymał: Medal 10-lecia PRL, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski OOP, Medal 30-lecia PRL, Medal 40-lecia PRL, Odznakę „Zasłużony Obywatel Bydgoszczy”, Odznakę „Za zasługi dla RSW „Prasa”, Odznakę „Zasłużony działacz kultury”, Brązowy Medal „Obronności Kraju”, Krzyż Oświęcimski, Srebrną i Złotą Honorową Odznakę SIMP, Odznakę im. Henryka Mierzejewskiego, Godność Odznakę „Zasłużony Senior SIMP”, Dyplom Zarządu Głównego SIMP za aktywną 50-letnią działalność w SIMP, Srebrną i Złotą Honorową Odznakę NOT, Medal i Dyplom za zasługi dla Bydgoskiej Rady FSNT, Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pogrzeb, po Mszy św. również przy udziale kolegów z Koła Seniorów SIMP, odbył się 5 października 2007 roku. Został pochowany na bydgoskim cmentarzu przy Al. St. Kard. Wyszyńskiego.
    Kolega inż. Leon Zajączkowski pozostanie w naszej pamięci jako wybitny poligraf i działacz SIMP. Rodzinie Zmarłego kolegi – Zarząd Oddziału i Koła Seniorów SIMP składa wyrazy współczucia.

Tekst opracował:
Kazimierz ZAWIŚLAK, Franciszek KOŁODZIEJCZYK

linia

 Z żałobnej karty

    W dniu 12 stycznia 2008 roku zmarł Kolega Józef OBRYK. Józef OBRYK urodził się 21 lutego 1929 roku. W roku 1952 ukończył Państwowe Liceum Mechaniczne w Grudziądzu uzyskując tytuł technika mechanika.
    Pracę rozpoczął w Przemyślu. Najpierw został zatrudniony w Fabryce Maszyn „Polna” (1952-1953) jako technolog, później w Spółdzielni Metalowców (1953-1954) na stanowisku kierownika działu kontroli technicznej. Następnie przeprowadził się do Bydgoszczy. Pracował w Pomorskich Zakładach Budowy Maszyn „Zremb – Makrum” na stanowiskach: technologa-kalkulatora (1954-1960), kierownika magazynu półfabrykatów(1960-1962), inspektora nadzoru urządzeń transportowych (1962-1972), kierownika działu remontowego (1972-1986).
   Do SIMP wstąpił w 1954 roku. Był aktywnym członkiem w Kole Zakładowym SIMP przy „Zremb – Makrum”, gdzie w latach 1969-1986 pełnił funkcję skarbnika. Po przejściu na emeryturę nadal należał do SIMP będąc aktywnym członkiem w Kole Seniorów. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, między innymi: Odznakę „Zasłużony dla Zakładu „Zremb – Makrum”, Medal 30 – lecia PRL, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia PRL, Srebrną honorową odznakę SIMP, Srebrną odznakę honorową NOT, Dyplom Zarządu Głównego SIMP za 50 – letnią aktywną działalność w SIMP. Uroczysty pogrzeb odbył się 16 stycznia 2008 roku. Mszę św. pogrzebową celebrowało pięciu księży. W pogrzebie uczestniczyło wiele osób, w tym koledzy z Koła Seniorów SIMP. Spoczął na bydgoskim cmentarzu przy ul. Lotników.
    Rodzinie Zmarłego kolegi – Zarząd Oddziału i Koła Seniorów SIMP składa serdeczne wyrazy współczucia.

Tekst opracował
Kazimierz ZAWIŚLAK

linia

Z żałobnej karty

    W dniu 5 lipca 2008 roku zmarł Kolega Jan LECH. Urodził się 24 czerwca 1919 roku w Wilnie. Państwową Średnią Szkołę Techniczną ukończył 15 czerwca 1939 roku w Wilnie uzyskując tytuł technika mechanika.
    Pracę zawodową rozpoczął (1939-1940) w charakterze robotnika leśnego. Następnie przez pięć lat (1940-1945) pracował na kolei żelaznej na stanowisku maszynisty. W roku 1945 został powołany do LWP. Służbę wojskową odbył (1945-1947) w jednostce lotniczej.
   Od 1948 roku zamieszkał w Bydgoszczy pracując: w Bydgoskiej Fabryce Maszyn (1948-1959) na stanowisku kierownika biura konstrukcyjnego, w Bydgoskiej Fabryce Lodówek (1959-1962) również jako kierownik biura konstrukcyjnego oraz w Zakładach Sprzętu Budowlanego ZREMB (1962-1981) na stanowisku starszego projektanta. W roku 1981 przeszedł na emeryturę.
   Poza pracą zawodową Jego pasją było konstruowanie i wykonywanie obiektów latających napędzanych siłą mięśni człowieka. Był z zasłużonym członkiem, seniorem Aeroklubu Wileńskiego i Bydgoskiego.
   Do SIMP wstąpił w 1971 roku. Będąc na emeryturze należał do Koła Seniorów SIMP przy Oddziale w Bydgoszczy, ostatnio był jego nestorem.
   Za zasługi zawodowe, wojskowe i społeczne otrzymał wyróżnienia: Medal „Za udział w walkach o Berlin” (1963), Medal „Zasłużony działacz lotnictwa” (1969), Medal 40-lecia PRL, Dyplom „Za zasługi dla miasta Bydgoszczy” (1988), Srebrną Honorową Odznakę SIMP (1997), Srebrny Krzyż Zasługi (1998), decyzją Ministra Obrony mianowany do stopnia kapitana (2001), Złotą Honorową Odznaką SIMP (2003), Medal wraz z Dyplomem „Za zasługi dla Bydgoskiej Rady FSNT NOT” (2004).
   Pogrzeb po Mszy św. odbył się 9 lipca 2008 roku. Wśród licznie zebranych osób, w pogrzebie uczestniczyli także koledzy z Zarządu Koła Seniorów SIMP. Został pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.
    Rodzinie Zmarłego kolegi – Zarząd Oddziału i Koła Seniorów SIMP składa serdeczne wyrazy współczucia.

Tekst opracował
Franciszek KOŁODZIEJCZYK

 

linia

Z żałobnej karty

    W dniu 18 kwietnia 2008 roku zmarł Kolega Zygmunt WRÓBLEWSKI. Urodził się 2 czerwca 1929 roku. Studia wyższe ukończył w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej (studia inżynierskie) w Bydgoszczy w 1956 roku oraz na Politechnice Warszawskiej (studia magisterskie) w 1972 roku. Posiadał tytuł magistra inżyniera mechanika.
    Zawodowo pracował w jednym zakładzie, w Fabryce Obrabiarek do Drewna w Bydgoszczy. Kolejno zajmował następujące stanowiska: technologa (1951-1956), kierownika sekcji oprzyrządowania (1956-1962), szefa produkcji (1963-1967), głównego technologa (1967-1979) i szefa produkcji (od 1979 do 1995, tj. do przejścia na emeryturę).
   Powierzenie tak wysokich stanowisk było uznaniem dla Jego wiedzy, bogatych doświadczeń zawodowych, umiejętności organizacyjnych i kierowniczych, szczególnie w zakresie wytwarzania elementów, zespołów i kompletnych obrabiarek do drewna.
   Do SIMP wstąpił (1 sierpień 1951 rok) w tym samym roku, w którym rozpoczął pracę zawodową. Organizacyjnie należał do Koła Zakładowego SIMP przy Fabryce Obrabiarek do Drewna. Po przejściu na emeryturę nadal pozostał w tym Kole. Ponadto należał do Sekcji Organizacji i Zarządzania przy Oddziale SIMP w Bydgoszczy. W ostatnich latach zaliczany był do grona aktywnych członków legitymujących się najdłuższym stażem (ponad pięćdziesięcioletnim) członkowstwa w SIMP w oddziale bydgoskim.
   Za zasługi dla rozwoju obrabiarek do drewna i naszego Stowarzyszenia otrzymał wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi (1972), Złoty Krzyż Zasługi (1978), Odznaki „Zasłużony dla FOD” (1979) i „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego” (1979), Krzyż Kawalerski OOP (1985), Dyplom Uznania od Zarządu Oddziału SIMP (2003) oraz Srebrną Odznakę Honorową SIMP (2005).
   Zmarł niespodziewanie w Anglii, w czasie wizyty u brata, który po II wojnie światowej pozostał na obczyźnie.
   Pogrzeb odbył się w Bydgoszczy w dniu 2 maja 2008 roku. Po Mszy św. pogrzebowej został pochowany na cmentarzu komunalnym (dawniej Miłosierdzia Bożego) przy ulicy Lotników.
    Rodzinie Zmarłego kolegi – Zarząd Oddziału SIMP w Bydgoszczy, Zarząd Koła Zakładowego SIMP przy Fabryce Obrabiarek do Drewna oraz Zarząd Koła Seniorów SIMP składają serdeczne wyrazy współczucia.

Tekst opracował
Stanisław NOWICKI

liniaRelacja z zebrań Koła Seniorów przy Oddziale SIMP w Bydgoszczy odbytych w roku 2008

 1. W dniu 26 lutego 2008 roku, w sali kawiarnianej Bydgoskiego Domu Technika przy ul. Rumińskiego 6 odbyło się pierwsze zebranie ogólne Koła Seniorów. Obradom przewodniczył prezes Koła kol. Franciszek KOŁODZIEJCZYK. W zebraniu udział brało 29 członków Koła.
     Na początku zebrania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w dniu 12 stycznia 2008 r. kol. Józefa OBRYKA, długoletniego członka SIMP i Koła Seniorów, następnie prezes złożył sprawozdanie z działalności Koła za rok 2007.
     W drugiej części zebrania pan mgr inż. Jerzy WRZYSZCZ wygłosił wykład pt: ”Ciepłownictwo”. Prelegent przedstawił temat obejmujący różne rodzaje instalacji ciepłowniczych w kontekście I i II zasady termodynamiki. Wśród słuchaczy temat wykładu spotkał się z dużym zainteresowaniem. W dyskusji po wykładzie pytania postawiło kilku kolegów, koncentrowały się one na praktycznych rozwiązaniach instalacji ciepłowniczej w budynkach mieszkalnych i w mieszkaniach.
 2. W dniu 27 maja 2008 roku, w sali kawiarnianej Bydgoskiego Domu Technika przy ul. Rumińskiego 6 odbyło się drugie zebranie ogólne Koła Seniorów, poświęcone bieżącym sprawom naszej społeczności stowarzyszeniowej z wykładem. Zebraniu przewodniczył prezes Koła kol. Franciszek KOŁODZIEJCZYK. W zebraniu udział brało 26 członków Koła.
     W czasie zebrania wykład wygłosił pan inż. Edward KITLIŃSKI pt: „Środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej, w oparciu o Polską Normę PN-IEC\60364-4-41.”. Po wygłoszonym wykładzie słuchacze skierowali dużo pytań do wykładowcy odnośnie ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach będących pod napięciem elektrycznym, eksploatowanych przez użytkowników. Odpowiedzi oraz wyjaśnień na zadane pytania udzielił wykładowca. Dyskusja była bardzo ożywiona i znacznie przedłużyła się o około 30 minut.
     W dalszej części zebrania, prezes Koła złożył krótkie sprawozdanie z odbytego w Warszawie 15 kwietnia 2008r. ogólnokrajowego zebrania Komisji Seniorów ZG SIMP z udziałem przedstawicieli wszystkich Kół Seniorów w Polsce i dotyczyło ono głównie analizy działalności poszczególnych Kół w roku 2007. W powyższym zebraniu z Bydgoszczy brał udział prezes Koła kol. Franciszek KOŁODZIEJCZYK. Prezes poinformował na zakończenie zebrania o organizowanej wycieczce miejscowej przez Zarząd Koła w dniu 29 maja 2008roku do Muzeum Fotografiki w Bydgoszczy przy ul. Garbary 2. Do udziału w organizowanej wycieczce zaproszono również członków Koła Seniorów NOT w Bydgoszczy.
 3. W dniu 23 września 2008 roku, w sali 209 Bydgoskiego Domu Technika przy ul. Rumińskiego 6 odbyło się trzecie zebranie ogólne Koła Seniorów, poświęcone sprawom dotyczącym działalności Koła połączone z wykładem. Obradom przewodniczył prezes Koła Seniorów kol. Franciszek KOŁODZIEJCZYK. W zebraniu udział brało 30 członków Koła.
     Zaproszonym gościem zebrania był prezes Oddziału SIMP w Bydgoszczy kol. dr inż. Bolesław PRZYBYLIŃSKI, którego w serdecznych słowach powitał prezes Koła. Po tej części zebrania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w dniu 5 lipca 2008r. kol. Jana LECHA długoletniego członka SIMP oraz Koła Seniorów.
     Następnie gość naszego zebrania prezes Oddziału SIMP w Bydgoszczy wygłosił wykład pt: ”Nowoczesne paliwa w autobusowej komunikacji miejskiej”. Wykładowca przedstawił krótką historię o pojazdach napędzanych gazem miejskim. Następnie rozwinął temat o projektowanych i produkowanych autobusach w których jako paliwo napędowe stosuje się gaz ziemny w postaci skroplonej lub sprężonej, stwierdzając iż jest to paliwo przyszłościowe o najlepszych walorach ekologicznych. W dyskusji brało udział liczne grono słuchaczy.
     Po wygłoszonym wykładzie prezes Oddziału SIMP poinformował zebranych o ogólnej sytuacji w Oddziale oraz podjętych działaniach przez Zarząd dla ustalenia poprawnej współpracy z Bydgoską Radą FSNT-NOT. Szczególnie odnośnie korzystania z pomieszczeń w budynku BDT-NOT przez nasze stowarzyszenie. Wobec braku porozumienia w powyższej sprawie Oddział SIMP wszedł na drogę prawną z władzami BR FSNT-NOT. Prezes Oddziału poinformował, że uczyni starania aby chętni członkowie Koła Seniorów mogli skorzystać ze szkoleń komputerowych pod okiem fachowców z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na terenie tej uczelni w miesiącach październiku i listopadzie 2008 roku.
 4. W dniu 25 listopada 2008 roku, w sali 209 Bydgoskiego Domu Technika przy ul. Rumińskiego 6 odbyło się czwarte i ostatnie w mijającym roku uroczyste zebranie ogólne Koła Seniorów. W zebraniu jako zaproszeni goście uczestniczyli:
  • prezes Oddziału SIMP w Bydgoszczy, kol. Bolesław PRZYBYLIŃSKI,
  • prezes honorowy Koła Seniorów, honorowy członek SIMP, wiceprzewodniczący Komisji ds. Odznak i wyróżnień ZG SIMP kol. mgr inż. Kazimierz ZAWIŚLAK,
  • członek Zarządu Oddziału SIMP w Bydgoszczy, wykładowca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kol. dr inż. Marek MACKO,
  • pani Stanisława RYDELSKA, synowa chorego kol. Edmunda RYDELSKIEGO w jego zastępstwie.
  Zebraniu przewodniczył prezes Koła Seniorów kol. Franciszek KOŁODZIEJCZYK. Otwierając uroczyste zebranie prezes Koła w serdecznych słowach powitał gości oraz licznie przybyłych członków – seniorów. W czasie zebrania liczne grono kolegów seniorów zostało uhonorowanych odznaczeniami stowarzyszeniowymi, dyplomami od Zarządu Głównego SIMP oraz listami gratulacyjnymi Zarządu Oddziału SIMP w Bydgoszczy. W zebraniu udział brało 33 członków Koła.
  Odznaczenia i wyróżnienia
     W roku 2008 za zasługi i aktywną działalność na rzecz rozwoju stowarzyszenia, uhonorowania otrzymali wyżej wymienieni członkowie naszego koła:
  Odznaki NOT:
     PIASECKI Andrzej – Złotą Odznaką Honorową NOT, nadaną w październiku 2008r.
  Odznaki SIMP:   
     DUDEK Ryszard – Srebrną Honorową Odznakę SIMP, nadaną 25.09.2008r.,
     GUZIOŁEK Jerzy – Złotą Honorową Odznakę SIMP, nadaną 25.09.2008r.,
     TUPAJKA Alfons, Bogdan – Złotą Honorową Odznakę SIMP, nadaną 25.09.2008r.,
  Dyplomy Zarządu Głównego SIMP:
     FRASZEK Mieczysław – Dyplom 50-lecia pracy stowarzyszeniowej, nadany 25.09.2008r.,
     RISTAN Zenon – Dyplom 50-lecia pracy stowarzyszeniowej, nadany 25.09.2008r.
  Listy gratulacyjne od Zarządu Oddziału SIMP z okazji ukończenia w 2008 r.:
     70 lat życia – KONOPKA Zbigniew,
     70 lat życia – RYŃSKI Jan,
     70 lat życia – STRZELECKI Władysław,
     70 lat życia – WYSOCKI Jan,
     75 lat życia – TEZŁAW Bronisław,
     75 lat życia – TUPAJKA Alfons, Bogdan,
     80 lat życia – RYDELSKI Edmund, odebrała pani Stanisława Rydelska,
     80 lat życia – PIASECKI Andrzej,
     80 lat życia – WAZŁAWSKI Czesław,
     85 lat życia – MARYNOWSKI Witold,
     85 lat życia – ZWIERZYŃSKI Józef.
  Odznaki, dyplomy oraz listy gratulacyjne kolegom wręczyli: wiceprzewodniczący Komisji ds. Odznak i wyróżnień ZG SIMP oraz prezes Oddziału SIMP w Bydgoszczy. Po części uroczystej zebrania kol. dr inż. Marek MACKO wygłosił wykład pt: ”Współczesne metody projektowania CAE”. Wykład wzbudził wśród słuchaczy duże zainteresowanie, ze względu na zadania jakie spełnia komputer w trakcie projektowania tj:
     - możliwości wykonania wszystkich obliczeń inżynierskich,
     - możliwości wykonania rysunków konstrukcyjnych,
     - symulowanie działania projektowanego urządzenia.
     W trakcie dyskusji wykładowca przy użyciu urządzeń audio-wizyjnych przedstawił liczne przykłady zalet modelowania bryłowego części maszyn oraz kompletnych urządzeń. Po wykładzie prezes Oddziału przedstawił kwestię roli SIMP w Bydgoskiej Radzie FSNT-NOT a także spór o różnice w statucie miejscowym NOT względem statutu macierzystego NOT obowiązującego w kraju. Prezes Koła Seniorów podkreślił, iż ściśle realizowano Ramowy Plan Pracy na 2008 rok, w tym cztery zebrania ogólne wszystkich członków Koła. Dobra frekwencja na tych zebraniach, ponad 50 procent członków, jest dowodem aktywności i akceptacji celu działania naszego Koła. Zarząd szczególnie troszczy się o honorowanie zasłużonych Seniorów. Każdego roku, także w 2008r., kilku kolegów otrzymało odznaki SIMP, NOT oraz dyplomy uznania i listy gratulacyjne od Zarządu Głównego SIMP i Zarządu Oddziału.
     Prezes Koła Seniorów poinformował, że następne zebranie ogólne odbędzie się w dniu 24 lutego 2009r. w budynku BDT NOT o godz. 15:00. Na zakończenie zebrania prezes złożył wszystkim obecnym oraz ich rodzinom życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2009.

Prezes Koła Seniorów
Franciszek KOŁODZIEJCZYK